Soutěž – Kolem Světa s Nikonem

Publikováno: 9. 3. 2018


180308-NikonD5600-KolemSveta-FB-1200x630-2

JAK SE ZAPOJIT?

Nahrajte svoji nejlepší fotografii z vašich cest na svůj instagramový profil, přidejte #KolemSvetaSNikonem a označte @nikon_cz_sk a @kolem.sveta a vyhrajte zrcadlovku Nikon D5600! 20 nejlepších fotografií bude vytištěno a vystaveno na listopadovém festivalu Kolem světa v Praze.

CENY

1.místo: Nejlepší fotografie- Nikon D5600 + AF-S 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR

2.-20.místo: Dalších 19 skvělých fotografií- hrnek Nikon

1.-20.místo: Výstava těchto vítězných fotografií na podzimním cestovatelském festivalu Kolem světa v Praze. Autoři si budou poté moci tuto svoji vytištěnou fotografii ponechat.

PODMÍNKY SOUTĚŽE

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže na téma Nejlepší záběry z vašich cest (dále pouze soutěž) je společnost NIKON CEE GmbH, odštěpný závod (dále pouze organizátor).

2. ÚČEL SOUTĚŽE

Hlavním účelem soutěže je podnítit zájem veřejnosti o fotografování, o kreativní využití fotografické techniky a následně vyhodnotit a odměnit 20 autorů nejlepších fotografií zaslaných do soutěže.

3. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 10. 3. 2018 do 31. 10. 2018

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Tato soutěž je určena pro všechny fyzické osoby starší 15 let, kteří v čase konání soutěže nahrají na svůj profil na Instagramu vlastní fotografii a opatří ji hashtagem #KolemSvetaSNikonem a označí @nikon_cz_sk a @kolem.sveta. Fotografie je nutné na Instagram nahrávat s nastavením soukromí „Veřejný“. Do soutěže budou zařazeny pouze snímky zveřejněné na Instagramu v termínu konání soutěže, tj. od 10. 3. 2018 do 31. 10. 2018.

Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří splní podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo posoudit splnění těchto podmínek.
V případě, kdyby se prokázalo, že se někdo stane výhercem soutěže například v důsledku nepravdivých informací či jiného porušení pravidel soutěže, nemá nárok na výhru, ze soutěže bude rozhodnutím pořadatele vyloučen a cenu obdrží účastník umístěný v pořadí za ním.

Soutěžící dává svojí účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými organizátorem a zavazuje se je respektovat a dodržovat. V případě, že bude soutěžící postupovat v rozporu s těmito pravidly (např. nebude autorem fotografií, které přihlásí do soutěže), vyhrazuje si organizátor právo vyřadit soutěžícího ze soutěže bez jakékoliv finanční nebo materiální náhrady.

Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, na dobu jednoho roku od data skončení soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu minimálně: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, které poskytne organizátorovi soutěže. Zároveň se tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení.
Účast v soutěži je bezplatná a bez jakýchkoliv dalších finančních nároků a požadavků.

V případě, že na základě rozhodnutí odborné poroty vznikne nárok na výhru soutěžícímu, který je mladší než 18 let, převezme cenu jeho zákonný zástupce, případně přímo výherce na základě písemného povolení svého zákonného zástupce.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, vrácení její platnosti, či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit.
Organizátor neodpovídá za nedoručené oznámení o výhře v případě změny poštovní nebo emailové adresy, nebo telefonního čísla účastníka soutěže.

6. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCE

Umístěním soutěžních fotografií na Instagram soutěžící prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských práv podle autorského zákona a uděluje organizátorovi souhlas s bezplatným zveřejněním soutěžních snímků na sociální síti na profilech společnosti Nikon (například Instagram, Facebook, Flickr, Twitter) a na webových stránkách organizátora www.nikon.czwww.nikon.sknikonblog.cznikonblog.sk.

Organizátor není povinen poskytnutou licenci využít. Organizátor je oprávněný poskytnout třetí osobě práva z licence úplně nebo z části, a to zejména v zájmu zveřejnění a šíření informací o průběhu a výsledcích soutěže a současně též v rámci naplňování svých obchodních záměrů.

Odesláním soutěžních fotografií do soutěže bere soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že je výhradně zodpovědný za svoje soutěžní fotografie a důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění.
Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže ty soutěžní fotografie, které budou jakýmkoliv způsobem porušovat, nebo omezovat obecná pravidla morálky, občanského soužití, nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dále fotografie s náboženským, nebo politickým obsahem, s vulgárním, rasistickým, nebo jiným obecně nepřijatelným obsahem.

7. HODNOCENÍ FOTOGRAFIÍ

Soutěžní fotografie hodnotí odborná porota složená ze zástupců společnosti Nikon. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu složení poroty v kterémkoliv stádiu soutěže. Proti hodnocení poroty se není možno odvolat, její rozhodnutí je konečné a neměnné, s výjimkou případů, kdy bude po vyhodnocení soutěže následně zjištěno, že účastník soutěže získal cenu na základě nepravdivých údajů či porušení pravidel soutěže.

Vyhlášení vítězů se uskuteční 24.11.2018 na cestovatelském festivalu Kolem světa. Vítězové budou kontaktování prostřednictvím zprávy přes Instagram.

8. SOUTĚŽNÍ CENY

Autor nejlepší soutěžní fotografie získá fotoaparát Nikon D5600 + AF-S 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR. Výhru nelze směnit za hotovost. Dalších 19 výherců získá hrnek Nikon. Všech 20 oceněných bude mít vystavenou svoji vítěznou fotografii na cestovatelském festivalu Kolem světa v termínu 24.-25.11.2018 za předpokladu, že budou schopni dodat tuto fotografii v odpovídající tiskové kvalitě. Dále si tuto svoji vytištěnou fotografii bude moci každý účastník ponechat.

9. PRAVIDLA SOUTĚŽE A ROZHODNÉ PRÁVO

Pravidla soutěže jsou po celou dobu soutěže veřejná a přístupná na stránce soutěže na adrese: www.nikonblog.cz a www.kolemsveta.cz.